Cookies en Privacyverklaring

Privacyverklaring Kaap Doorn Conferentiecentrum

 
Als conferentiecentrum weten we hoe belangrijk de privacy van onze gasten is. Dat geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Daarom beheren wij uw gegevens in overeenstemming met de wet AVG (ook wel GDPR genoemd). In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en hoe wij hiermee omgaan.
 
Onze contactgegevens:
Kaap Doorn B.V.
Postweg 9
3941 KA Doorn
Tel: 0343 – 41 42 41
www.kaapdoorn.nl
 
Kaap Doorn Conferentiecentrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Irene de Rijk is Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via [email protected].
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 
Kaap Doorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Voedingswensen
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijv. in correspondentie en telefonisch contact.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 
Kaap Doorn verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 
Kaap Doorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het uitbrengen van offertes en aanbiedingen;
– het uitvoeren van de overeengekomen afspraken in het operationele proces;
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder met een maximum van 4 à 5 keer per jaar;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– het afhandelen van uw betaling;
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

 
Kaap Doorn neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kaap Doorn) tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 
Kaap Doorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: maximaal 7 jaar of totdat de betrokkene aangeeft dat de gegevens verwijderd moeten worden.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

 
Kaap Doorn deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kaap Doorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 
Kaap Doorn gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kaap Doorn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting.
 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:
 
Cookie: Google Analytics
Naam: UA-9438070-1
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 38 maanden
 
Cookie: Paxxio
Naam: -pxw-adults
– pxw-checkin
– pxw-checkout
– pxw-currency
– pxw-language
– pxw-state
Functie: Cookie om een websitebezoeker prijzen op derde websites weer te geven op kaapdoorn.nl
Bewaartermijn: 2,5 uur
 

Verzoek tot inzage

 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kaap Doorn Conferentiecentrum. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kaap Doorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; De Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 
Kaap Doorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of heeft u een vraag over de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via [email protected].